Số người đang truy cập: 6
Tổng số lượt truy cập: 77897
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
Số kí hiệu: 12/2008/QĐCP
Trích yếu: V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày ban hành: 26/12/1985
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Thái Nguyên
Người ký: Nhâm Ngọc Tân
Thể loại: Hướng dẫn
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
File đính kèm:
Nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 _______________
Số: 122/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản,
 vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
___________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thú y của Ủy ban thường vụ Quốc hội  ngày 29/4/2004;
Căncứ Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg  ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia bảo đảm vệsinh an toàn thực phẩm đến năm 2010;
Căncứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căncứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
Căncứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủquy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh,hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện,
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 938/TTr-SCT ngày 04 tháng 12 năm 2008,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý hoạt động giết mổ,chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm giasúc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải; Giám đốc Côngan Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Mai Hùng Tuân;  
- Lưu VT, CN(2).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Thị Thúy Hòa